System

จากภาพ เป็นผลงานจากการเรียนในเรื่องของ System
โดยตัวงานเกิดจากข้อจำกัดของอุปกรณ์คือ มีแค่หลอด 2 สี กับกระดาษกาว จึงทำการตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่า จะทำอย่างไรให้หลอดที่มีอยู่เพียง 2 สี สามารถมีสีเพิ่มขึ้นมาได้ ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่า หากตัดหลอดในแนวขวางแล้วนำมาเรียงต่อ ๆ กันก็อาจจะทำให้เกิดตัวแปรของแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการ
กลืนเข้าหากัน หรือถ้างอกระดาษกาวไปมาก็จะทำให้ความเข้มของสีเปลี่ยนไป
จากการทำงานชิ้นนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในคำว่า System มากขึ้น โดยจริง ๆ แล้ว System มีอยู่ในทุก ๆ อย่างอยู่แล้ว หากเราตั้งจุดมุ่งหมายอะไรขึ้นมา ก็จะเกิด System ขึ้นมาระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมาย หากเพียงเข้าใจแล้วก็จะทำให้การทำงานถูกเติมเต็มมากยิ่งขึ้น

ISSUE 1 Brit-Fasion